Jeep Elite — Monaco 87 - 89 Levallois — Highlights